BritishSpanish Society Christmas Party 2015 – 10 Dec 2015